Τροποποίηση Άρθρων του Καταστατικού

Στην Γενική Συνέλευση της Κυριακής 2 Φεβρουαρίου 2014 αποφασίστηκαν ομόφωνα οι κάτωθι τροποποιήσεις του Καταστατικού μας:

 

  1. Αρθρο 16 Σύγκλιση Γ.Σ. :  Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται το πρώτο τρίμηνο του έτους (αντί τον Ιανουάριο κάθε έτους).
  2. Άρθρο 19 Θητεία και αριθμός μελών Δ.Σ. : Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (αντί εννεαμελές) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται ανά διετία από την Γ.Σ. δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας.
  3. Άρθρο 20 Εκλογή των μελών του Δ.Σ. : Κατά την Γενική Συνέλευση του πρώτου τριμήνου κάθα δεύτερου έτους διενεργούνται αρχαιρεσίες πρός ανάδειξη των επτά μελών (αντί των εννέα μελών) του Δ.Σ.......Κάθε εκλογεύς ψηφίζει δια της θέσεως σταυρού έναντι εκάστου ονόματος της εκλογής του και μέχρι αριθμού ίσου προς τον αριθμό των μελών εκάστου οργάνου, ήτοι μέχρι επτά (αντί εννέα) μέλη του Δ.Σ. 
  4. Άρθρο 29 Τροποποίηση Καταστατικού : Προς τούτο απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. ειδικά συγκαλουμένης και απαιτουμένης, εφ'ενός, της παρουσίας τουλάχιστον, του 50+1% (αντί των 2/3) του όλου αριθμού των τακτικών.......